Säännöt

Sukuseuran säännöt

25.07.1999 (Voimassa olevat)

A. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

A 1 §

Yhdistyksen nimi on Tauriaisten sukuseura, myöhemmin näissä säännöissä lyhennettynä Sukuseura. Kotipaikka Suomussalmen kunta ja toimialueena koko maa.

A 2 §

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

A 3 §

Sukuseura pyrkii toteuttamaan päämääräänsä seuraavasti:

 • Järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia.
 • Keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta.
 • Selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita, sekä saattamalla tutkimustöiden tulokset jäsenten tietoisuuteen.
 • Harjoittamalla Sukuseuran tarkoitusta edistävää julkaisutoimintaa
 • Pitämällä Sukuseurasta jäsenluetteloa.

B. Sukuseuran Jäsenet

B 1 §

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isänsä suvun tai äitinsä suvun puolelta kuuluu sukuun, tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

B 2 §

Sukuseuraan jäseneksi haluavan, on ilmoittauduttava Sukuseuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen joka haluaa erota Sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti Sukuseuran hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle, tai suullisesti Sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

B 3 §

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinainen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden, tai muun taloudellisen syyn perusteella.

B 4 §

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka maksaa yhdellä kertaa jäsenmaksun kymmenkertaisen määrän.

B 5 §

Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä Sukuseuraan nuorisojäseniksi, jolloin he ovat vapaajäseniä, eikä heillä ole äänioikeutta Sukuseuran kokouksissa.

B 6 §

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön tai henkilöitä, jotka ovat ansioituneet Sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaajäsen.

B 7 §

Sukuseuran tulee pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

C. Sukuseuran hallitus

C 1 §

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa Sukukokouksessa. Varsinainen Sukukokous valitsee Sukuseuralle myös puheenjohtajan. Hallitukseen kuuluvat kuusi (6) varsinaista jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja, kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan. Muut mahdolliset toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on kaksi hallituksen jäsentä. Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä asianmukaista pöytäkirjaa.

C 2 §

Hallitus voi asettaa Sukuseuran jäsenistöstä valiokuntia erityistehtävien hoitoon.

C 3 §

Sukuseuran nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä, puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

C 4 §

Sukuseura voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja, sekä asianmukaisilla luvilla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa tai hallita toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

D. Sukuseuran Tilit ja Tilinpäätös

D 1 §

Sukuseuran tilit päätetään kolmen vuoden jaksoissa. Ne annetaan tilintarkastajille tarkastettaviksi hyvissä ajoin ennen varsinaista Sukukokousta. Tilintarkastajien tarkastuskertomus tilinpidosta ja Sukuseuran hallinnosta on toimitettava hallitukselle hyvissä ajoin ennen varsinaista Sukukokousta.

E. Sukuseuran kokoukset

E 1 §

Sukuseuran varsinainen Sukukokous pidetään huhti- syyskuun välisenä aikana enintään kolmen vuoden välein. Sukukokouksen kutsuu koolle Sukuseuran hallitus. Sukukokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä (4) viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kutsukirjeellä. Ylimääräiseen Sukukokoukseen kutsutaan Sukuseuran jäsenet aina kirjallisella kutsulla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen ylimääräistä Sukukokousta.

E 2 §

Sukukokoukselle kuuluvat asiat:

 • Sukukokouksen avaus, Sukuseuran puheenjohtaja avaa, vietetään hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenien muistolle.
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Esityslistan hyväksyminen
 • Hyväksytään hallituksen laatima kolmen edellisen vuoden toimintakertomus.
 • Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Hyväksytään kolmen edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.
 • Valitaan Sukuseuralle puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan tilejä ja Sukuseuran hallintoa alkaneena toimintakautena.
 • Päätetään alkaneen kolmivuotiskauden jäsenmaksun suuruudesta
 • Päätetään muista esille tulevista asioista
 • Sukukokouksen päättäminen

E 3 §

Sukukokouksessa jokaisella edelliskauden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee mielipide tai esitys, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide tai esitys, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa tasan lippuäänestyksen jälkeen, tulos määrätään arvalla.

F. Sääntöjen muuttaminen ja Sukuseuran purkaminen

F 1 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai Sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos kokouskutsussa nimenomaan on ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää 2/3- osan enemmistöä suoritetussa äänestyksessä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan 2/3- osan enemmistöä suoritetuissa vaaleissa kahdessa perättäisessä Sukukokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden kuukauden väliajoin.

F 2 §

Jos Sukuseura purkautuu, viimeisessä Sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Oulun Maakunta-arkistolle.

F 3 §

Kaikessa muussa noudatetaan Yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.